Cette page n'est pas encore disponible en français.
  Diese Seite ist noch nicht auf Deutsch verfügbar.
  General delivery conditions


  A l g e m e n e    L e v e r i n g s    V o o r w a a r d e n


1. Toepasselijkheid
2. Overeenkomst
3. Prijzen en Aanbiedingen  
4. Betalingen
5. Levering
6. Eigendom
  7. Retourzendingen
  8. Reclames
  9. Electronische communicatie
10. Overmacht
11. Diversen
12. Toepasselijk recht1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van StitchPoint zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen 'Voorwaarden') van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17065646 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van StitchPoint worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door StitchPoint ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door StitchPoint. Stitchpoint is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt StitchPoint dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van StitchPoint zijn vrijblijvend en StitchPoint behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.4. Betalingen

4.1 Betaling geschied altijd vooraf, als onderdeel van de online bestelprocedure. Het zij door overboeking (binnen Nederland), door middel van creditcard of middels een andere tijdens de procedure aangeboden betaalmethode.5. Levering

5.1 De door StitchPoint aangegeven levertijden zijn indicaties die serieus worden nagestreefd. Mocht een artikel binnen 7 dagen na de bestelling niet voorradig zijn dan wordt u per e-mail hiervan op de hoogte gebracht. Is een artikel 30 dagen na bestelling nog steeds niet geleverd (verzonden vanaf StitchPoint) dan heeft de klant de mogelijkheid de transactie te annuleren. Bij annulering van een bestelling wordt de klant binnen 30 dagen terugbetaald.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.6. Eigendom

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan StitchPoint verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6.2 Het copyright dat rust op de ontwerpen blijft te allen tijde eigendom van Stitchpoint.7. Retourzendingen

7.1 Gedownloade patronen kunnen niet worden geretourneerd en er is nooit teruggave op van toepassing.
Alle andere artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen retourneren. Terugbetaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst retourzending. U betaalt zelf de kosten van retourzenden. De artikelen behoren in de oorspronkelijke staat en compleet te zijn. De verpakking van de patroonbladen mag niet zijn geopend, dit staat op de verpakking vermeld. De transparante verpakking van het patroon maakt het ruimschoots mogelijk de kwaliteit en de aard van het patroon te beoordelen. Het retourbeleid is conform de Nederlandse Wet Verkoop op Afstand.

7.4 Terugsturen doet u als volgt: Stuur een e-mail naar order@stitchpoint.com zodat wij uw zending verwachten. Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via eerdere e-mail hebt ontvangen. Verpak de artikelen in de oorspronkelijke verpakking dusdanig dat beschadiging tijdens transport wordt vermeden en adresseer het pakket duidelijk aan: Stitchpoint
Hoogstraat 193
5615 PD Eindhoven
Nederland8. Reclames

8.1 U bent verplicht te onderzoeken of de bij u afgeleverde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien het geleverde niet voldoet dan wordt u geacht dit binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail aan order@stitchpoint.com te melden. Vermeld het ordernummer in het onderwerpregel van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Stitchpoint zal dan contact opnemen.

8.2 In het geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan zal StitchPoint het artikel vervangen of aanvullen, danwel een andere oplossing met u overeenkomen. Indien geen oplossing voorhanden is en uw redenen voor het niet accepteren van de artikelen wel gegrond zijn, wordt uw betaling ongedaan gemaakt en kan het geleverde pakket op onze kosten worden teruggezonden. De kosten van die retourzending worden vergoed voor ten hoogste het bedrag dat wij hebben betaald voor heenzending, danwel ten hoogste het bedrag dat wij aan TPG zouden hebben betaald voor normale verzending van één enkel los pakket zoals het hier betreft. Aankoopbedrag en kosten voor heen- en terugzenden worden direct na behouden terugontvangst van het artikel aan u terugbetaald.

8.3 Schade of ongemak die op welke manier dan ook voortvloeien uit bestellen bij Stitchpoint en/of leveren door Stitchpoint kunnen niet op Stitchpoint worden verhaald.9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en StitchPoint (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is StitchPoint niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van StitchPoint.

9.2 Stitchpoint hecht er aan de artikelen op internet zo kleurgetrouw als mogelijk weer te laten geven. Toch dient u er rekening mee te houden dat de kleuren die u ziet sterk afhankelijk zijn van uw eigen beeldscherminstellingen.

9.3 Gebruikt u de informatie op onze website dan accepteert en respecteert u daarmee onze regels, voorwaarden en ons copyright. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Stitchpoint worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor persoonlijk gebruik en derhalve mag niets worden verveelvuldigd en/of gepubliceerd aan derden. Hieronder staan onze leveringsvoorwaarden precies uitgeschreven.

9.4 De administratie van StitchPoint geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft StitchPoint in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat StitchPoint gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Schadevergoeding kan nimmer hoger zijn dan het aankoopbedrag plus gangbare verzendkosten.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan StitchPoint kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met StitchPoint in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door StitchPoint vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 StitchPoint is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.